Danh ngôn song ngữ hôm nay

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Danh ngôn song ngữ hôm nay

etienanh
Administrator
This post was updated on .
tham-gia What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. -->Những gì đằng sau hay đằng trước chúng ta đều là những vấn đề rất nhỏ so với những gì nằm sâu trong chính chúng ta. Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882) Please give me some good advice in your next letter. I promise not to follow it. -->Hãy cho tôi vài lời khuyên bổ ích trong thư tới của bạn. Tôi hứa sẽ không làm theo nó. Edna St. Vincent Millay (1892 - 1950), Letters The words that enlighten the soul are more precious than jewels. -->Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu. Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927)
Bạn thấy chủ đề có hữu dụng không? Theo bạn nên thêm chủ đề gì?
This poll is closed.   
This poll ended on .

It's never too old to learn - Let's go to success !